Det er fortsatt en global ubalanse når det gjelder tilbud og etterspørsel i mange markeder og flere bransjer. Dette innebærer blant annet mangel på råvarer med akselererende prisøkninger som resultat.

Våre leverandører har derfor varslet oss om flere prisøkninger som vi blir tvunget til å ta ut i markedet per 10.1.2022.

Merkur Grafisk AS arbeider konstant for å minimere kostnadene for våre kunder, og har med støtte av vår innkjøpskraft lykkes med å dempe deler av den varslede økningen. Forhandlinger pågår fremdeles, men vi tvinges dessverre til å gjennomføre økningene da vi ikke selv fullt ut kan absorbere de varslede endringene.

Det generelle råvaretillegget innarbeides i våre produktpriser og gjelder fra 10.1.2022. Tilleggene vil utgjøre en økning på 4-6 %.

Energimarkedet er i stor endring med den konsekvens at prisene er økende og svært variable gjennom døgnet, noe som påvirker våre produksjonskostnader gjennom året. De politiske prosessene for å redusere det globale CO2 utslippet er også i rask endring, og et av virkemidlene er økte priser på kjøp av CO2 kvoter sammen med fremtidige krav om utarbeidelse av klimaregnskap. Dette rammer alle produsenter av varer og tjenester, og er faktorer vi dessverre ikke rår over.

Merkur Grafisk jobber kontinuerlig med å redusere sine CO2-utslipp, noe vi dokumenterer gjennom miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn. Vi tilbyr våre kunder en beregning av CO2-utslipp til en enkelt produksjon med bruk av verktøyet ClimateCalc, og for å kompensere for beregnede utslipp kjøper bedriften per i dag klimakvoter hos Trefadder AS.

For å gi våre kunder en god oversikt over disse faktorene innfører vi et energi- og miljøtillegg som gjelder fra 31.1.2022. Tillegget vil på dette tidspunktet utgjøre 3,2 % av ordreverdien, dog begrenset oppad til 2.500 NOK. per ordre. Tillegget vil justeres kvartalsvis i henhold til utviklingen i energi- og kvoteprisene.

De øvrige prisene i våre kalkyler blir uendret, da vi stadig klarer å rasjonalisere driften ved fornyelse og modernisering av vår maskinpark, i tillegg til å ha et fleksibelt og dyktig mannskap.

Vennlig hilsen
Kjetil Sjøeng
Daglig leder

Merkur Grafisk AS
T: +47 23 33 92 20
M: +47 90 25 07 55
A: Stanseveien 9, 0975 Oslo
W: merkurgrafisk.no